Föreningen

Föreningen registrerades 1977-03-09 av Länsstyrelsen i Stockholms län med de stadgar som antogs vid sammanträde 1976-12-20. 

Samfällighetsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i gemensamhetsanläggningen beträffande skötsel och underhåll av de ingående beståndsdelarna.

 

Information
Anläggningsförrättning

Anläggningsförrättning Hagalund G:a 6 mfl. Registreringsdatum 2018-09-13.

Andelstal per fastighet

Andelstal per fastighet Visa

Stadgar

På ett sammanträde 1976-12-20 antog föreningen lantmäteriets normalstadgar för samfällighetsföreningar med vissa justeringar och tillägg. En mer genomgripande förändring genomfördes under verksamhetsåren 2012-2013 med resultat att de nya och reviderade stadgarna för föreningen stadfästes 2014-06-18. De har nu uppdaterats efter anläggningsförrättning 2018-09-13 

Stadgar 1976 Visa
   
Stadgar 2019 Visa
   

Styrelsen

Styrelsen 2020 - Visa

 

Ekonomiskförvaltning

Ekonomisk förvaltning av samfällighetens anläggning sker genom styrelsebeslut och ges i uppdrag att genomföras utsedd leverantör

IT-förvaltning

IT-förvaltning, administration av hemsida och dess informationsinnehåll sker genom styrelsebeslut och ges i uppdrag att genomföras av utsedd leverantör.

Tekniskförvaltning

Teknisk administrativ förvaltning av samfällighetens anläggning sker genom styrelsebeslut och ges i uppdrag att genomföras av utsedd leverantör.

Årsredovisning

Årsredovisning 2019 Visa

Föreningens geografiska område inom stadsdelen Hagalund i Solna stad.
Föreningens geografiska område inom stadsdelen Hagalund i Solna stad.